Mój prąd – rządowy program
Co zawiera szczegółowy program „Mój Prąd”?

• Dofinansowanie obejmuje  do 3000 zł. Należy pamiętać, że decyduje  kolejność zgłoszeń.
• Wsparciem zostaną objęte instalacje mocy zainstalowanej w przedziale  od 2 do 10 kWp.Program skierowany jest do  gospodarstw domowych.
• Termin ogłoszenia naboru i zarazem początek przyjmowania wniosków planowany jest na 1 lipca 2021 roku.
• Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.
• Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, to nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
• Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem; 
• Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
• Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je będzie przesyłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
• Instalacja musi  zostać zakończona i przyłączona po ogłoszeniu konkursu
• Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
• Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
• Dofinansowanie może być udzielone jedynie na  nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed datą instalacji);
• Projekt  nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
• Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie  kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
• Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
•  Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

E-wnioski (elektroniczne) poprzez profil zaufany. Wnioski składane w formie papierowej są odrzucane.Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiastprojekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie, to znaczy: wnioski mogą być składane pozakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii, zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji)